Products

המראה הקלאסי חלק

הרם והזז U22H
הרם והזז U22H
הרם והזז U22H
הרם והזז U22H
פרופיל 7000
דלת הזזה 9200 עם תריס אור
דלת הזזה 9200 עם תריס אור
דלת הזזה 9200 עם תריס אור
דלת הזזה 9200 עם תריס אור
דלת הזזה 9200 עם תריס אור
דלת הזזה 9200 עם תריס אור
חלון הזזה פרופיל 9000

המראה הבלגי

דלת בלגי הזזה 7500
דלת בלגי הזזה 7500
דלת בלגי הזזה 7500
דלת בלגי הזזה 7500
דלת בלגי הזזה 7500
דלת בלגי הזזה 7500
דלת בלגי הזזה 7500 הצללה חשמלית
חלון דלת הזזה 7500
דלת בלגי הזזה B22 אקסטל
דלת בלגי הזזה B22 אקסטל
דלת בלגי הזזה B22 אקסטל
דלת בלגי הזזה B22 אקסטל
דלת בלגי הזזה B22 אקסטל
דלת בלגי הזזה B22 אקסטל
דלת בלגי הזזה B22 אקסטל
דלת בלגי הזזה B22 אקסטל
דלת בלגי הזזה B22 אקסטל
חלון בלגי הזזה 1700
חלון בלגי הזזה 1700
חלון בלגי הזזה 1700
חלון בלגי הזזה 1700

המראה הקלאסי

פרופיל 2000
פרופיל 2000
פרופיל 2000
פרופיל 5500 קבוע תחתון
פרופיל 5500 קבוע תחתון
פרופיל 5500 קבוע תחתון
פרופיל 5500 קבוע תחתון
קיפ עם קבוע 4500
קיפ עם קבוע 4500
קיפ עם קבוע 4500
קיפ עם קבוע 4500

המראה הבלגי

אקסטל B21t
בלגי 4300
בלגי 4300
דלת בלגי ציר 4300
דלת בלגי ציר 4300
דלת בלגי ציר 4300
דלת בלגי ציר 4300
דלת בלגי ציר 4300
דלת בלגי ציר 4300